Hieronder vindt u de gebruiksvoorwaarden zoals ze van toepassing zijn op de eindgebruikers van de Belgische onderneming Be-Mobile (hierna ‘Be-Mobile’TM genoemd), met ondernemingsnummer 881-959-533 en hoofdzetel te K. Mercierlaan, 1A te 9090 Melle.

1. Definities

De termen die worden gebruikt in deze gebruiksvoorwaarden dragen de volgende betekenis.

1.1. Eindgebruiker

De partij – een persoon of een bedrijf – die, krachtens een contract dat ze is aangegaan met de dienstverlener of de mobiele operator, een vergoeding betaalt via een mobiel toestel (een gsm, laptop, tablet, smartphone of een ander mobiel toestel) voor tickets voor mobiliteitsdiensten (parkeren, herladen van elektrische voertuigen, vervoerbewijzen van De Lijn) en het Be-Mobile-betalingssysteem voor tickets voor mobiliteitsdiensten (parkeren, herladen van elektrische voertuigen, vervoerbewijzen van De Lijn).

1.2. Dienstverlener

De partij die, via de diensten van Be-Mobile, zorgt voor de registratie van eindgebruikers en verschuldigde kosten voor mobiliteitsdiensten die deze kosten vervolgens via de mobiele operator rechtstreeks of onrechtstreeks factureert aan de eindgebruikers. Be-Mobile kan ook zelf de dienstverlener zijn, in geval van betaling via kredietkaart, domiciliëring, overschrijving of een andere vorm van elektronisch betalen.

1.3 Be-Mobile

De partij van wie de diensten worden gebruikt voor de registratie van de tijden van de mobiliteitsdienst en andere gegevens in verband met de Be-Mobile-diensten. De persoonsgegevens van de partij in kwestie mogen ook worden gebruikt voor andere doeleinden, bv. wanneer Be-Mobile de inning van een schuld toevertrouwt aan een derde partij, zoals bepaald in onderstaand artikel 7 § 8.

1.4. Be-Mobile-systeem

Het Be-Mobile-systeem omvat het computer- en communicatiemateriaal dat wordt gebruikt door Be-Mobile, met inbegrip van de toepasselijke software, en de website www.4411.be, die de eindgebruiker in staat stelt de dienst(en) te gebruiken.

1.5. Dienst(en)

Be-Mobile biedt gebruikers de mogelijkheid om een automatische betaling te activeren via het Be-Mobile-platform (ook ticketingsysteem genoemd), waardoor de dienstverlener kan worden betaald voor de dienst die hij levert aan de gebruiker. In het geval van parkeergeld gaat het om een activeringssysteem voor de automatische betaling van het parkeergeld dat de partij verschuldigd is aan de lokale overheid of de uitbater van een privéparking. De provisioning gebeurt via het toestel van de gebruiker (een gsm of eender welk ander elektronisch toestel met connectiviteit).

1.6. Netwerk

Het mobiele netwerk waarop de eindgebruiker is aangesloten.

1.7. Parkeerkosten

De kosten of taksen die door de lokale overheid worden aangerekend voor het gebruik van een parkeerplaats, of de kosten voor het gebruik van een parking die wordt uitgebaat door een privéfirma.

1.8. Kosten voor de aankoop van tickets

De kosten gefactureerd door openbare- of privéfirma’s voor hun mobiliteitsdiensten. Bijvoorbeeld het gebruik gedurende een vooraf bepaalde tijdsduur tegen een vooraf bepaalde prijs van een plaats in het openbaar vervoer.

2. Toepasselijkheid van de voorwaarden

§ 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het Be-Mobile-systeem en beschikbaar op de Be-Mobile-website (www.4411.be)

§ 2. De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, mits publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de website www.4411.be.

§ 3. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, zal dit niets afdoen aan de geldigheid van de andere bepalingen. Het voorwerp en de strekking van een ongeldige of nietig verklaarde bepaling zullen, voor zover mogelijk, behouden worden.

3. Be-Mobile-systeem

§ 1. De eindgebruiker kan gebruikmaken van een mobiele telefoon of een ander toestel (al dan niet mobiel, met connectiviteit) om te registreren of een ticket te nemen voor een of meer diensten aangeboden door Be-Mobile. De parkeerkosten of kosten voor mobiliteitsdiensten die via het Be-Mobile-systeem worden aangerekend, volgen de tarieven zoals ze van toepassing zijn in de parkeerzone aangesloten op het Be-Mobile-systeem of bij de leverancier van de mobiliteitsdiensten. Deze kosten hebben betrekking op de periode tussen de opening en de afsluiting van een geregistreerde transactie van een mobiliteitsdienst.

4. Registratie van de eindgebruiker

§ 1. Indien de kosten worden aangerekend via een mobiele operator die het Be-Mobile- systeem ondersteunt, hoeft de eindgebruiker zich niet te registreren. Indien de betrokken mobiele operator het Be-Mobile-systeem echter niet ondersteunt, moet de eindgebruiker zich registreren op de website van Be-Mobile. Om van bepaalde acties te kunnen profiteren, verdient het de voorkeur om zich te registreren ongeacht de gekozen betaaloptie. De partij (een persoon of een bedrijf) beschikt eventueel ook over de mogelijkheid om zich te registreren via een knop van een derde partij (bv. Facebook met de Facebook Connect-knop). In dat geval zal Be-Mobile gebruikmaken van de gegevens die gekend zijn door deze derde partij om de gebruiker te registreren. De registratie van de eindgebruiker is verplicht indien hij geen Belgisch gsm-nummer heeft (MSISDN).

§ 2. De eindgebruiker verbindt zich ertoe correcte contactinformatie door te geven en deze up-to-date te houden. Deze informatie omvat zijn naam, adres, woonplaats, e-mailadres, bedrijfsgegevens, gsm-nummer en bankrekening- of kredietkaartnummer (in België geregistreerd). De juistheid van deze informatie blijft een verplichting, ook als de eindgebruiker gebruikmaakt van zijn informatie zoals doorgegeven door een derde partij (bv. Facebook met de Facebook Connect-knop).

§ 3. In overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden de gegevens van de eindgebruiker strikt vertrouwelijk gehouden. Be- Mobile behoudt zich evenwel het recht voor deze informatie door te geven aan een derde partij op wie Be-Mobile een beroep doet voor de inning van een schuld van de eindgebruiker, zoals vastgelegd in onderstaand artikel 7 § 8.

§ 4. Een eindgebruiker wordt beschouwd als zijnde geldig geregistreerd wanneer zijn registratie volledig is en gevalideerd werd door Be-Mobile.

§ 5. De eindgebruiker dient de gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de dienst, bv. login en wachtwoord, te beschermen. Hij mag deze gegevens niet meedelen aan derden. Be-Mobile kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van die gegevens of de gevolgen daarvan voor de eindgebruiker.

§ 6. De dienstverlener kan bij de registratie specifieke gebruiksvoorwaarden opleggen aan de eindgebruiker. Dit is meer bepaald het geval bij De Lijn, die u zal verzoeken eveneens hun reizigersvoorwaarden te aanvaarden voorafgaand aan de aankoop van een vervoerbewijs.

5. Contract met de eindgebruiker

§ 1. In het geval van een eindgebruiker die zich niet op voorhand geregistreerd heeft, is dit contract van toepassing tijdens de volledige duur van zijn contract met een erkende mobiele operator in België en zolang hij het Be-Mobile-systeem gebruikt. In het geval van een geregistreerde eindgebruiker is dit contract van toepassing tot de formele uitschrijving van de eindgebruiker, na de betaling van alle kosten die op die datum verschuldigd zijn.

§ 2. De eindgebruiker dient zich te onthouden van alle handelingen die tot doel hebben de verplichtingen krachtens deze gebruiksvoorwaarden te omzeilen, te beperken of te beïnvloeden. De dienstverlener zal elke handeling die indruist tegen de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden beschouwen als een geldige reden voor de beëindiging van het contract, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks via de mobiele operator, en dit zonder afbreuk te doen aan het recht van de dienstverlener om schadevergoeding te eisen van de eindgebruiker.

§ 3. Be-Mobile mag de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten tot alle schulden van de eindgebruiker volledig betaald zijn.

§ 4. De dienstverlener mag het contract schriftelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de eindgebruiker zijn verplichtingen krachtens deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt.

6. Voorwaarden voor het gebruik van het Be-Mobile-systeem

§ 1. Het Be-Mobile-systeem wordt exclusief gebruikt door deelnemende lokale overheden en/of andere instanties, organisaties en/of bedrijven. In het geval van parkeerdiensten worden de deelnemende lokale overheden, organisaties en bedrijven geïdentificeerd door een herkenningsteken op een zichtbare plaats in de parkeergelegenheid en op het voertuig (symbool van sms-parkeren). Ook in het geval van andere diensten dan parkeerdiensten (bv. 4242 voor het opladen van elektrische voertuigen) wordt de deelname goed aangegeven door een herkenningsteken op een zichtbare plaats, die ook de Be-Mobile mobiele app. kan zijn. De website www.4411.be bevat belangrijke informatie voor de eindgebruiker in verband met het gebruik van het systeem.

§ 2. De mobiele operator van de eindgebruiker maakt gebruik van MSISDN- nummerherkenning (oproepnummer) voor Be-Mobile.

§ 3. In geval van een SMS-transactie start en beëindigt de eindgebruiker zijn parkeersessie door een sms te sturen naar het verkorte nummer 4411. De eindgebruiker betaalt de toepasselijke kosten voor elke verstuurde en ontvangen sms. Foutmeldingen zijn gratis. De kosten worden vermeld op de rekening die de mobiele operator naar de eindgebruiker stuurt.

§ 4. Indien de eindgebruiker een parkeersessie start via een mobiele applicatie (App Store, Google Play of een andere store), via www.4411.be of een gelijkaardige toegang, dan dient de eindgebruiker de algemene voorwaarden van de ontwikkelaar van de mobiele app in kwestie eveneens na te leven. Be-Mobile zal de eindgebruiker € 0,35 transactiekosten aanrekenen bovenop de parkeerkosten. Voor de vervoerbewijzen van De Lijn zijn de transactiekosten vooralsnog gratis.

§5. De eindgebruiker is in elk geval verantwoordelijk voor het correcte gebruik en de vlotte werking van de mobiele telefoon die hij gebruikt in combinatie met het Be-Mobile-systeem. In geval van een SMS-transactie is de eindgebruiker verantwoordelijk voor de juistheid van de sms’en die hij stuurt. Een vergissing in de verstuurde sms of melding kan als gevolg hebben dat de dienstverlener de parkeersessie als onbetaald beschouwt.

§ 6. In geval van een parkeersessie beëindigt het verzoek tot beëindiging dat via een mobiel toestel naar het Be-Mobile-systeem wordt verzonden, de parkeersessie en geeft Be-Mobile het recht de eindgebruiker kosten aan te rekenen.

In geval van een andere mobiliteitsdienst, zoals M-ticketing van De Lijn, geeft de bevestiging van de aankoop van de mobiliteitsdienst die via een mobiel toestel naar het Be-Mobile- systeem wordt verzonden, Be-Mobile het recht de eindgebruiker kosten aan te rekenen.

§ 7. Alle geregistreerde gebruikers kunnen een sessie beëindigen via hun persoonlijke webpagina. Als en alleen als er een probleem is met het mobiele netwerk van de eindgebruiker, waardoor die laatste zijn dienstsessie in het Be-Mobile-systeem niet kan beëindigen, mag de eindgebruiker zijn sessie beëindigen door te bellen naar 078 05 44 11.

§ 8. Wat betreft de aankoop van een vervoerbewijs van De Lijn, zoals een M-ticket, koopt de eindgebruiker een ticket aan een vaste prijs en voor een bepaalde duur zoals bepaald door De Lijn. Een vervoerbewijs van De Lijn is 60 minuten geldig en kost € 1,80 BTW inbegrepen. Eén uur na de aankoop is het ticket automatisch niet meer geldig.

§ 9 Indien het contract met de eindgebruiker beëindigd wordt, zullen deze gebruiksvoorwaarden de relatie tussen de partijen blijven beheersen, zodat de contractbeëindiging kan worden verwerkt.

§ 10. Be-Mobile en/of een van zijn dienstverleners en/of operatoren mogen een of meer verbindingen of andere technische functies van de diensten (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk opschorten, met name voor het uitbaten, verbeteren, herstellen en onderhouden van de diensten. Indien de ernst van de situatie dit vereist, zal Be-Mobile of een van zijn dienstverleners de eindgebruiker op voorhand op de hoogte brengen van dergelijke activiteiten.

§ 11. In geval van een parkingtransactie per SMS wordt de transactie beschouwd als formeel afgesloten zodra het systeem een verzoek tot beëindiging van een parkeersessie ontvangt. Indien de eindgebruiker de dienst activeert door het begin en einde van zijn parkeersessie te bevestigen, vormt het ontvangen bevestigingsbericht ook een afdoende bewijs van de formele afsluiting van de transactie.

7. Betaling

§ 1. De dienstsessietijden van de eindgebruiker zoals geregistreerd in het Be-Mobile-systeem zijn bindend voor de gefactureerde bedragen aan de eindgebruiker. De dienstverlener mag de dienstvergoedingen periodiek innen.

§ 2. Het wettelijke formaat van de dienstsessietijden en de kosten worden vermeld op de website van Be-Mobile (www.4411.be) en op de persoonlijke pagina’s van de eindgebruiker. De eindgebruiker kan vragen om een gedetailleerd overzicht te ontvangen via de post. In dit geval zal de dienstverlener extra kosten aanrekenen, in overeenstemming met de bepalingen vermeld op de website van Be-Mobile.

§ 3. Indien de gsm van de eindgebruiker verloren is of gestolen wordt, moet de eindgebruiker de Be-Mobile-helpdesk onmiddellijk verwittigen of e-mailen naar help@4411.be, en zijn sessie beëindigen door te bellen naar 078 05 44 11. De kosten blijven evenwel verschuldigd.

§ 4. In geval van een parkingtransactie wordt de parkeersessie, indien de eindgebruiker deze niet beëindigt, automatisch beëindigd op het einde van de parkeerperiode voor die dag in die zone.

§ 5. In geval van een parkingtransactie zal de parkeersessie, indien er een beperkte parkeertijd geldt in de betrokken parkeerzone, automatisch beëindigd worden op het einde van de toegelaten parkeerperiode voor de eindgebruiker.

§ 6. De parkeerkosten en de kosten voor de aankoop van diensten voorgesteld door Be-Mobile dienen binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum te worden betaald. Indien de betaling niet gebeurt binnen de vereiste periode behoudt Be-Mobile zich het recht voor de klant administratiekosten aan te rekenen voor het versturen van herinneringen.

§ 7. In geval van een laattijdige betaling behoudt Be-Mobile zich het recht voor de gsm- en/of registratienummers zoals geregistreerd bij de parkeerdienst te blokkeren tot de verschuldigde bedragen volledig betaald zijn.

§ 8. Indien de betaling niet gebeurt nadat via eender welk geschikt middel verscheidene herinneringen werden verstuurd, mag Be-Mobile een juridische procedure starten om de verschuldigde bedragen alsnog te innen. De lokale overheid in kwestie kan boetes opleggen voor de niet-betaling van verschuldigde bedragen. Indien Be-Mobile voor de inning van een schuld een beroep doet op een derde partij, zal aan de eindgebruiker een boete worden aangerekend ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 30 (€35 vanaf 16-01-2017).

§ 9. Indien de eindgebruiker meent dat er een fout is gemaakt in de factuur, dient hij eerst het overzicht van de kosten te controleren op de website voordat hij contact opneemt met de helpdesk van de dienstverlener. Een betwisting van een factuur leidt niet tot een annulering of opschorting van de verplichting tot betaling.

§ 10. De dienstverlener mag de kosten en abonnementsvergoedingen zoals vermeld in dit contract periodiek wijzigen.

8. Toepasselijke wet- en regelgeving en lokale verordeningen

§ 1. In geval van een parkingtransactie zijn de lokale parkeerverordeningen van toepassing op alle eindgebruikers van het Be-Mobile-systeem die hun wagen parkeren op de openbare weg in de betrokken zone.

In geval van een andere mobiliteitstransactie gelden de algemene voorwaarden van de Dienstverlener.

§ 2. De parkeerkosten kunnen beïnvloed worden door wijzigingen aan de lokale regelgeving in verband met parkeren. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het prijsbeleid en de controle van het systeem door de betrokken lokale overheid.

§ 3. De aankoopprijzen van een ticket kunnen eveneens beïnvloed worden door wijzigingen door de verlener van mobiliteitsdiensten. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het prijsbeleid en de controle van het systeem door de betrokken dienstverlener.

§ 4. De eindgebruiker kan op zijn persoonlijke webpagina een overzicht printen van zijn parkeersessies en de aangerekende bedragen excl. btw.

§ 5. Niet-betaling of laattijdige betaling van parkeerkosten en/of incorrect gebruik van het Be-Mobile-systeem kan worden bestraft met een boete.

9. Aansprakelijkheid

§ 1. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrijfsschade en/of indirecte schade en/of gevolgschade die voortvloeit uit dit contract of uit een illegale handeling, en die toe te schrijven is aan een panne of slechte werking van het Be-Mobile- systeem, of in geval van de niet-uitvoering van de diensten of deze gebruiksvoorwaarden.

§ 2. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het Be-Mobile-systeem. De eindgebruiker weet en erkent dat de mogelijkheid om een parkeersessie te starten en beëindigen via een gsm en de ontvangst van sms’en in verband met een parkeersessie afhangen van de werking van het gsm-netwerk waarop het toestel is aangesloten en aan de dienstverlening van de mobiele operator in kwestie.

§ 3. Bij directe schade kan Be-Mobile enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van een moedwillige handeling of een zware fout van zijnentwege. De aansprakelijkheid in geval van directe schade is beperkt tot € 50 per gebeurtenis en € 100 per jaar. In deze context wordt een reeks verwante gebeurtenissen beschouwd als één gebeurtenis.

§ 4. Het recht op schadevergoeding vervalt indien de zaak niet voor de bevoegde rechtbank wordt gebracht binnen zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit.

§ 5. Noch de dienstverlener, noch Be-Mobile kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade die toe te schrijven is aan de slechte werking van het gsm-netwerk van de eindgebruiker, vertraging bij de ontvangst van een sms, overmacht, het handelen of nalaten te handelen van een of meer betrokken derde partijen, of het incorrecte gebruik van het sms-parkeersysteem door de eindgebruiker.

§ 6. De eindgebruiker is aansprakelijk voor alle stoffelijke of onstoffelijke schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt berokkend aan de dienstverlener en/of BE-Mobile als gevolg van een handeling of nalatigheid die indruist tegen deze gebruiksvoorwaarden, de goedgekeurde instructies gebaseerd op deze voorwaarden, de wetgeving, of juridische of arbitrageovereenkomsten tussen de partijen. In deze context wordt onder ‘indruisend tegen de wetgeving’ verstaan: elke illegale handeling van de eindgebruiker die de aansprakelijkheid van de dienstverlener en/of Be-Mobile in het gedrang brengt.

§ 7. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die toe te schrijven is aan de werkwijze van de lokale overheden die geregistreerd zijn bij Be-Mobile. Indien een lokale overheid bijkomende voorwaarden eist van de eindgebruiker met het oog op de controle van de dienst, kan Be-Mobile niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming of de gebrekkige nakoming van die voorwaarden door de eindgebruiker, of voor enige nalatigheid met betrekking tot deze voorwaarden.

§ 8. Be-Mobile behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of recht te zetten. De nieuwe gebruiksvoorwaarden treden in werking zodra zij gepubliceerd werden op de website.

§ 9. Door de mobiliteitsdienst te gebruiken, aanvaardt de eindgebruiker elke verandering die hieraan wordt aangebracht. De eindgebruiker verbindt zich er bijgevolg toe de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de dienst geregeld na te lezen op de website www.4411.be om na te gaan door welke voorwaarden hij gebonden is.

10. Toepasselijk recht en regeling van geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden dient te worden verwezen naar de bevoegde rechtbanken van Brussel.

________________________________________

Contactgegevens

BE-Mobile nv
K. Mercierlaan, 1A
9090 Melle

Tel. 078 05 44 11

help@4411.be

Btw-nummer: BE-0881959533

________________________________________

4411 – € 0,15 per verzonden en ontvangen sms
4411 – € 0,25 per transactie via een mobiele applicatie (niet van toepassing voor De Lijn M-ticketing)
4411 – 0,25 € per transactie via het web (vanaf mei 2017)